Algemene voorwaarden voor Approche Couture

(handelsnaam Talundra Academy)

 

 

Door zich in te schrijven bij Approche Couture, bevestigt de deelnemer automatisch zijn akkoord met de algemene voorwaarden van Approche Couture zoals hieronder bepaald.

 

Deze bepalingen vervangen en doen alle eerdere feitelijke of juridische, schriftelijke of mondelinge, met de deelnemer gesloten overeenkomsten teniet en vormen de enige bron van de contractuele relatie. Zij sluiten de toepassing van de algemene of bijzondere voorwaarden van de deelnemer uit.

 

1.     Deelname

Het is noodzakelijk dat elke deelnemer wordt geregistreerd voordat hij/zij deelneemt aan een cursus, stage, workshop of opleiding. Deelnemers die zich niet registreren, kunnen niet deelnemen aan de cursus.

De naam van de lesgever is indicatief en kan veranderen afhankelijk van beschikbaarheid.

 

2.     Registraties

Elke bestelling van een deelnemer is alleen bindend voor de deelnemer op grond van zijn registratie.

Omgekeerd is Approche Couture alleen gekoppeld aan de registratie van de deelnemer door de ontvangst van de betaling.

 Een inschrijving voor een cursus, stage, workshop of Pro Pack geeft de deelnemer dan ook pas toestemming om de cursus, workshop of Pro Pack bij te wonen vanaf het moment dat Approche Couture de volledige betaling of de eerste termijn van betaling heeft ontvangen, indien de deelnemer schriftelijk een betalingsschema heeft ontvangen. Indien Approche Couture geen betaling heeft ontvangen of indien de betaling minder is dan de eerste betalingstermijn, wordt haar inschrijving als ongeldig beschouwd en wordt haar plaats in de cursus niet gereserveerd.

 

 

3.     Te verrichten betalingen

Elke persoon die ingeschreven is voor een van de cursussen, stages, workshops of Pro Pack verbindt zich ertoe het totale bedrag aan Approche Couture te betalen. In het geval dat de deelnemer niet komt opdagen, of in het geval dat de deelnemer afwezig is tijdens een of meer lessen, blijft het totale bedrag van de cursus, stage, workshop of Pro Pack waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, verschuldigd.

4.     Wijziging van een registratie

4.1 Wijziging binnen dezelfde cursuscyclus

In geval van een wijzigingsverzoek in dezelfde cursuscyclus, kan de wijziging alleen worden aangebracht voor 100% van het totale verschuldigde bedrag en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er een plaats beschikbaar in de cursus waarnaar de deelnemer zijn registratie wenst te wijzigen.

Een registratiewijziging wordt voor de gehele module doorgevoerd.

In het geval dat het reeds betaalde bedrag lager is dan het tarief van de nieuwe module waarvoor de deelnemer zijn registratie wenst te wijzigen, is het overschot verschuldigd om de wijziging te valideren.

 

Indien het reeds betaalde bedrag hoger is dan de prijs van de nieuwe module waarin de deelnemer zijn inschrijving wenst aan te passen, zal het verschil worden omgezet in een voucher (tegoedbon) voor een toekomstige cursus.

 

4.2 Wijziging / uitstel naar een volgende cursuscyclus

In geval van een verzoek tot wijziging van een inschrijving voor een cursus, stage, workshop of Pro Pack indien dit verzoek ten minste 30 werkdagen voor de datum van de eerste cursus van de module, stage, workshop of Pro Pack wordt gedaan, kan de wijziging voor 100% van het verschuldigde bedrag worden doorgevoerd.

Indien de wijzigingsaanvraag minstens 15 werkdagen voor de datum van de eerste cursus, stage, workshop of Pro Pack plaatsvindt, kan de wijziging worden uitgevoerd voor 50% van het verschuldigde bedrag, in welk geval de deelnemer zich ertoe verbindt om de resterende 50% van het verschuldigde bedrag te financieren om zijn plaats in de volgende cyclus te valideren.

Na deze termijn zullen er geen verdere wijzigingen naar een volgende cursuscyclus meer mogelijk zijn.

 

5.     Annulering:

Modulair systeem

5.1 Annulering van een registratie tegen volledige betaling

In geval van annulering van een registratie voor een module, stage of workshop indien deze minimaal 30 werkdagen voor de datum van de eerste cursus, stage of workshop plaatsvindt, zal het bedrag worden terugbetaald tegen 100%.

Indien de annulering minstens 15 werkdagen voor de datum van de eerste cursus, stage of workshop plaatsvindt, zal het bedrag worden terugbetaald tegen 50%. Na deze periode is geen verdere terugbetaling meer mogelijk.

Annuleringen bij overlijden voor het begin van de modules, stages en workshops worden tegen 100% vergoed op vertoon van een fotokopie van de overlijdensbrief.

Annuleringen van modules, stages of workshops in geval van overlijden tijdens de modules worden op vertoon van een fotokopie van de overlijdensbrief pro rata terugbetaald van de niet gevolgde cursussen.

 

5.2 Annulering van een registratie met een betalingsplan (= betaling in termijnen)

In geval van annulering van een inschrijving voor een module, stage of workshop, indien deze minimaal 30 werkdagen voor de datum van de eerste cursus, stage of workshop plaatsvindt, wordt het reeds betaalde bedrag tegen 100% terugbetaald en is er geen open saldo verschuldigd.

Indien de annulering uiterlijk 15 werkdagen voor de datum van de eerste cursus, stage of workshop plaatsvindt, blijft 50% van de totale gekozen betalingstermijnen verschuldigd aan Approche Couture. Na deze termijn zijn alle betalingstermijnen verschuldigd aan Approche Couture.

Annuleringen van modules, stages of workshops in geval van overlijden voor aanvang van de cursus worden 100% terugbetaald op vertoon van een fotokopie van het overlijdensbericht.

 Annuleringen van modules, stages of workshops in geval van overlijden tijdens de cursussen worden op vertoon van een fotokopie van het overlijdensbericht pro rata terugbetaald op basis van de niet gebruikte cursussen.

 

Pack Pro

5.3 Annulering van een Pack-Pro registratie zonder betaalplan

In geval van annulering van een Pro Pack registratie, indien deze tenminste 60 werkdagen voor de datum van de eerste Pro Pack cursus plaatsvindt, zal het bedrag worden terugbetaald tegen 100%.

Indien de annulering minstens 30 werkdagen voor de eerste cursusdatum van het Pro Pack plaatsvindt, zal het bedrag worden terugbetaald tegen 50%. Na deze periode is geen verdere terugbetaling meer mogelijk.

 

5.4 Annulering van een Pack Pro registratie met een betalingsplan (= betaling in termijnen)

In geval van annulering van een Pro Pack registratie, indien deze tenminste 60 werkdagen voor de datum van de eerste Pro Pack cursus plaatsvindt, zal het reeds betaalde bedrag worden terugbetaald tegen 100% en zal er geen open saldo verschuldigd zijn.

Indien de annulering minstens 30 werkdagen voor de datum van de eerste cursus, stage of workshop plaatsvindt, blijft 50% van de totale gekozen betalingstermijnen verschuldigd aan Approche Couture. Na deze termijn zijn alle betalingstermijnen verschuldigd aan Approche Couture.

 

6.     Wijziging van cursusdata

Approche Couture kan een planning op elk moment voor de start van de cursussen wijzigen of verwijderen. Bij wijziging van cursusdata blijft de aangegeven initiële startdatum de referentiedatum voor de toepassing van clausule 5 annulering. In geval van wijziging zal Approche Couture een alternatief schema voorstellen, in de huidige cursuscyclus of in een toekomstige cyclus, afhankelijk van de beschikbaarheid. Als geen van deze oplossingen geschikt is, zal Approche Couture uw registratie omzetten in een voucher voor toekomstige registratie.

 

7.     Vouchers

Vouchers kunnen alleen gebruikt worden voor een nieuwe cursusregistratie. Vouchers zijn niet terugbetaalbaar en ook niet van toepassing op modules waarvoor al een registratie is gedaan.

 

8.     Vervolmakingssessies

Dit zijn sessies waarin we een theorie of techniek perfectioneren die overeenkomt met het huidige niveau van de deelnemer. Deze sessies zijn alleen beschikbaar voor deelnemers die momenteel les volgen tot 3 maanden na afloop van de module. Voor degenen die 1/meerdere cursussen hebben gemist, worden 2 vervolmakingssessies aangeboden. Registratie via de website is vereist om deel te nemen.

 

De geregistreerde deelnemer aan een vervolmakingssessie kan zijn/haar inschrijving annuleren tot 72 uur vóór de sessie waarin hij/zij is ingeschreven. Elke annulering na deze termijn of indien de deelnemer zijn of haar vervolmakingssessie niet bijwoont, wordt zijn of haar plaats automatisch betalend, zelfs indien deze initiëel werd aangeboden.

 

 

9.     Laattijdige betaling

Bij niet-betaling zijn de overige schulden van de deelnemer aan Approche Couture automatisch opeisbaar.

In geval van laattijdige betaling zal 20€ aan achterstalligheidskosten worden toegevoegd aan de betalingstermijn in kwestie. Een achterstalligheidsinterest aan een prorata van 12% per jaar wordt per dag vertraging opgeteld bij het totale verschuldigde bedrag tot de betaling van het achterstallige bedrag.

 

Een eerste aanmaning wordt 8 kalenderdagen na de vervaldag verstuurd met een aanmaningsvergoeding van 20€.

Een tweede aanmaning wordt 8 kalenderdagen na de eerste aanmaning verstuurd met een nieuwe kost van 20€.

Een derde aanmaning kan 8 kalenderdagen na de tweede aanmaning tegen een vergoeding van 20€ worden verstuurd, met een nieuwe vergoeding van 20€.

Een ingebrekestelling met een kostprijs van 50€ wordt 8 kalenderdagen na de tweede (of derde aanmaning indien deze er was) verstuurd indien het verschuldigde bedrag niet is betaald.

Na 45 kalenderdagen wordt het dossier toevertrouwd aan een terugvorderingsdienst, waarvan de kosten door de betrokken deelnemer worden gedragen.

 

 

10.   Herroepingsrecht

Indien de inschrijving van de deelnemer op afstand gebeurt, heeft deze het recht om zich terug te trekken uit de registratieovereenkomst die op afstand of buiten de gebruikelijke plaats van uitoefening van de Approche Couture zou worden gesloten, zonder dat hij zich op enigerlei wijze hoeft te verantwoorden. De deelnemer verliest dit recht echter voor zover hij Approche Couture verzoekt de diensten uit te voeren zonder de wettelijke termijn van veertien kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst af te wachten of indien de deelnemer het inschrijfgeld heeft betaald.

 

 

11.   Verantwoordelijkheden

Approche Couture is verzekerd voor de uitrusting en de locatie. De deelnemer bevestigt dat hij een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten en verbindt zich ertoe onze veiligheidsinstructies te volgen bij het gebruik van het ter beschikking gestelde materiaal. De deelnemer verbindt zich er eveneens toe om de ter beschikking gestelde uitrusting te gebruiken onder normale gebruiksvoorwaarden.

Indien de ingeschrevene minderjarig is, verbinden de ouders zich ertoe een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering of een gezinsverzekering te hebben afgesloten.

Approche Couture kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan studenten of persoonlijke bezittingen van studenten tijdens een curus, stage of workshop.

De deelnemer is uitgesloten van aansprakelijkheid tegen Approche Couture 90 dagen na afloop van de sessie of deelname van de deelnemer.

In ieder geval worden eventuele aansprakelijkheidsvorderingen tegen Approche Couture beperkt tot bedragen die gelijk zijn aan de waarde van de inschrijvingen van de deelnemer.

 

 

12.   Vertrouwelijkheidsaanpak

Approche Couture is begaan met de bescherming van de persoonlijke gegevens van de deelnemers en verbindt zich ertoe de algemene verordening betreffende de bescherming van de gegevens te respecteren (hierna RGPD).

Approche Couture is verantwoordelijk voor de behandeling in de zin van artikel 4, 7 van de RGPD binnen de onderstaande grenzen.

Couture-benadering verzamelt alleen de verwerkte gegevens van de deelnemer zelf.

Approche Couture verwerkt alleen de volgende gegevens (Naam, Voornaam, Adres, Beroep, Telefoonnummer, E-mail, Burgerlijke staat, Bankrekening nummer).

Approche Couture verwerkt de gegevens van de deelnemers voor de organisatie van sessies, facturatie, nieuwsbrieven en uitnodigingen.

De gegevens van de deelnemer worden niet uitbesteed. De IT-afdeling die verantwoordelijk is voor de goede werking van het IT-systeem en de leverancier van de Approche Couture-beheersoftware zouden echter wel toegang kunnen hebben tot deze gegevens.

Tenzij de deelnemer anders is overeengekomen, worden de gegevens niet aan derden verstrekt (onderaannemers en gelieerde ondernemingen van Approche Couture vallen niet onder dit begrip).

 

Deelnemergegevens worden niet langer dan 5 jaar na de registratie van de deelnemer bewaard.

 

Onder de RGPD informeert Couture Approach de deelnemers dat zij de volgende rechten hebben:

-        Het recht op toegang, inclusief het recht om te weten of Approche Couture de gegevens verwerkt, tenzij de RGPD of de toepasselijke wetgeving bezwaar maakt;

-        Het recht op een kopie van de verwerkte gegevens;

-        Het recht om de verwerkte gegevens te corrigeren;

-        het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens;

-        Het recht om de verwerking van verwerkte gegevens te beperken;

-        Het recht om de verwerkte gegevens te wissen;

-        Het recht op portabiliteit van de verwerkte gegevens;

-        Het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

 

De Deelnemer kan zijn rechten uitoefenen door contact op te nemen met Approche Couture - Talundra:

Per brief (Talundra / Avenue de la Toison d'Or 53 te 1050 Brussel);

of, per e-mail (shari@talundra.com).

 

13.   Toepasselijk recht - Geschillen

Deze algemene voorwaarden mogen enkel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval van een geschil is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel van Brussel bevoegd.